IT rendszerüzemeltetés
NetSupport szoftverek
Táviroda
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet
Online Áruház

KRONOS IT rendszerüzemeltetés

Biz­tos önnel is elő­for­dult, hogy egy nem várt pil­la­nat­ban szá­mí­tó­gé­pe le­fa­gyott, nem mű­kö­dött a le­ve­le­zés, vagy egyéb in­for­ma­ti­kai prob­lé­ma aka­dá­lyoz­ta a mun­ka­vég­zés­ben. Ha így van, akkor első kéz­ből ta­pasz­tal­ta, hogy

minden informatikai rendszer működésének alapfeltétele
a megfelelő üzemeltetés, a folyamatos karbantartás.

Rend­szer­üze­mel­te­té­si üz­let­águnk erre je­lent meg­bíz­ha­tó meg­ol­dást.

Szol­gál­ta­tá­sunk ke­re­te­in belül vál­lal­juk part­ne­re­ink in­for­ma­ti­kai rend­sze­ré­nek tel­jes körű ki­épí­té­sét, üze­mel­te­té­sét, be­le­ért­ve akár az adat­men­tést, táv­fel­ügye­le­tet, te­le­fo­nos se­gít­ség­nyúj­tást.